Principal's Letter October, English & Swedish version. Henrik Svärd.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal
Principal's Letter October, English & Swedish version. Henrik Svärd.
Rektorsbrev Oktober
 
Hej!
Vilken härlig skolstart vi har fått! Det är fantastiskt att se våra nya elever börja känna sig
hemma på skolan, se dem träffa nya kamrater och inte minst möta medarbetarna som arbetar i vår verksamhet. Men det är precis lika roligt att träffa alla våra äldre elever i årskurs 5-9. Att arbeta med era barn är roligt och stimulerande och jag känner att vi fått till en bra start. Vi har en väl fungerande struktur med lärande i fokus och vi vet att det är grunden för en god verksamhet. När problem uppstår agerar vi direkt och arbetar efter vår Plan mot diskriminering och kränkande handling. Planen finner du i sin helhet på vår hemsida eller i Schoolsoft.
 
Målsättning och Development Talks
 
Vi vill att alla elever ska lyckas nå så långt som möjligt hos oss på IES Linköping. Vi har våra
mål som vi arbetar mot för att säkerställa att så sker. Målen är följande:
1. Effective staff collaboration
2. Effective learning - every student learns in every lesson
3. Consistent student behaviour according to expectations
Inom kort kommer ni att bli inbjudna till ett digitalt development talk med respektive mentor. På samtalet kommer vi att lyfta den enskilde eleven nuläge. Development talks är viktiga för att elever ska lyckas i skolan eftersom de hjälper eleven att få struktur och ni som föräldrar får information om hur ni kan stötta ert barn. Vi vet att om eleverna har struktur på sin tillvaro så gör det också att det blir lugnare på skolan och att eleverna lär sig mer. Schoolsoft är ett viktigt verktyg för lärarna, eleven och dig som förälder. Som förälder vill vi att du veckovis loggar in på Schoolsoft för att följa ditt barns utveckling i skolan. Inför utvecklingssamtalen finns det nu en enkät publicerad för vårdnadshavare och en för elever som ni ska besvara i god tid innan utvecklingssamtalet.
 
Covidinformation
 
Som ni säkert läst och hört så har Folkhälsomyndigheten tagit bort de restriktioner som gäller för skolor den 29 september. För vår dagliga verksamhet blir det inte någon större skillnad.
Däremot vill jag vara tydlig med att det fortsatt endast är friska och symtomfria elever som är
välkomna till skolan, känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna
hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.
Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test
genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och
testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och
allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man
tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd
Som ni säkert också läst och hört så kommer barn mellan 12 och 15 år ges möjlighet att
vaccinera sig mot covid-19. Se separat information.
 
After School Clubs och Fotbollsturnering
Vi kommer under den närmsta tiden att dra igång våra After School Clubs igen. Vi kommer atterbjuda basket, volleyball, vi har en skoltidning på gång. Vi anpassar våra klubbar efter
intresse och möjlighet. Just nu har vi en pågående fotbollsturnering som vårt Student Support Team arrangerar. Alla klasser i åk 4-7 är med och vi spelar två matcher per dag. Detta är mycket populärt bland en stor grupp av våra elever. Varje vecka händer även hus-event och tävlingar som eleverna kan delta i under rasterna och lektionerna.
 

Kommunikation med skolan

 
Som förälder och vårdnadshavare på IES linköping får du information om vad som händer från olika kanaler. Ungefär en gång per månad skickar jag ut rektorsbrev med generell information och saker jag vill lyfta fram. Dessa rektorsbrev kompletteras med information som arbetslagen för respektive årskurs skickar ut. Här kommer du bland annat få information om skolan och information om vad som händer i ditt barns årskurs. Om du har specifika frågor om skolan och ditt barn så vänder du dig i första hand till mentor som har det övergripande ansvaret. Om det är något som rör ett specifikt ämne går det också bra att mejla elevens ämneslärare. I receptionen möter du Ms Annika Fällström och Ms Lotta Tholander. Ni är också välkomna att kontakta oss skolledare, Ms Linda Buzzelli Sundström eller undertecknad. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida. Jag vill passa på att påminna om att eleverna har studiedag den 15/10.
 
Halloween
 
I år är det återigen dags för det traditionsenliga Halloween firandet på IES Linköping. Firandet kommer att ske efter skoltid den 11/11 för åk 4-6 och den 12/11 för åk 7-9. Det är PTA som står för planering och genomförande. PTA ser gärna att fler föräldrar ställer upp under en eller båda kvällarna. Vid intresse tar ni kontakt med PTA via Susann Brusasco, ni når Susann på brusascos@yahoo.se
Med önskan om ett gott samarbete!
Henrik Svärd. Rektor. Internationella Engelska skolan i Linköping

 

Principal's Letter October
 
Hi!
What a great start we have had to the school year! It is great to see how our new students
have started to feel at home, meet new friends and get to know the staff here in our
organisation. It is just as fun to see our older students in year 5-9. To work with your children is fun and stimulating and I feel we have had a great start. We have a well functioning structure with learning as our focus, and we know this is the foundation for a good school. When problems arise we act immediately and follow our Plan Against Discirmination and Abusive Treatment. You can take part of the plan on our website or in schoolsoft under Files and Links.
 
Goal setting and Development Talks
 
We want all students to reach their full potential here at IES Linköping. We have our goals that we work with to make sure that this takes place. The goals are the following:
1. Effective staff collaboration
2. Effective learning - every student learns in every lesson
3. Consistent student behaviour according to expectations
Soon you will be invited to a digital developmental talk with your child's mentor. During the talk we will discuss the individual student's current situation. Developmental talks are important for students to succeed in school because they help the students to get needed structure and you get information about how you can support your child. We know that if students have good structure the school will have a calmer environment and they will learn more. Schoolsoft is an important tool for teachers, students and you as a parent. As a parent we want you to log into schoolsoft every week to follow your child's development and progress in school. To prepare for the developmental talks there is now a short survey published in schoolsoft for you as a parent and for the students that you should respond to well in advance of the developmental talks.
 
Covid information
 
As I am sure you have heard, the restrictions for school have been removed by
Folkhälsomyndigheten as of the 29th of September. This will not change how we work on a
day to day basis. But I would like to be clear that it is only healthy and symptom free students who are welcome to school. If students feel “under the weather” or sick they have to be reported sick and stay home no matter if you think it is Covid-19 or a common cold. If you have symptoms Folkhälsomyndigheten still recommends that you get tested for Covid-19. If a test has been taken due to symptoms you should stay home during the time you wait for the test and the result. If the result is negative, students are welcome to return
to school when they are healthy. If the test is positive students are welcome back when healthy and at least 7 days have passed since the first symptom. The two last days should be symptom free and healthy.
As I am sure you have read or heard, children between 12 and 15 will be given the opportunity to vaccinate for Covid-19. Please see separate information.
 
After School Clubs and Football Tournament
 
We will in the coming weeks start up our After school clubs again. We will offer basketball,
volleyball and we are starting to organise a school newspaper. We adapt the clubs from shown interest and possibility to organise. Right now we also have an ongoing football tournament that our Student Support Team is running. All classes from year 4-7 are in the tournament and play two times per day. This is very popular among a big number of our students. Every week we also have house events and competitions happening during breaks and lessons.
 
Communication with school
 
As parent and guardian at IES Linköping you get information about what we do from different
channels. About once a month I will send out a Principal's letter with general information and
things I want to highlight. These letters are complemented by information sent out by the
mentor yearteams. They will inform you about events in the school and specifically about the
year group activities. If you have specific questions about the school and your child you should firstly turn to the mentor. If the query is more about a specific subject you can email the subject teacher. In the front office at the school's entrance you meet Ms Annika Fällström and Ms Lotta Tholander. You are also welcome to contact us school leaders, Mr Linda Buzzelli Sundström or myself. You can find our contact information on our website.
I would also like to remind you that our students have an in-service day on the 15th of
October..
 
Halloween
 
This year it is finally time again for the traditional Halloween Celebration at IES Linköping. The celebration will be after school the 11 th of November for year 4-6 and the 12th of November for year 7-9. It is the PTA that organises and finances this. PTA is asking for more parents to help out during one or both of the evenings. If you can help, please contact Susann Brusasco
 
With wishes for great collaboration between us,
 
Henrik Svärd. Principal. Internationella Engelska skolan i Linköping