School Blog

Från rektorn

Principal's Letter August, English & Swedish version. Henrik Svärd.

Principal's Letter August, English & Swedish version. Henrik Svärd.

IES Linköping 20210824

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt, spännande läsår på Internationella Engelska Skolan i Linköping. Med ett extra välkomnande hälsas nya elever och föräldrar. Vi har den här terminen tagit emot 150 elever i åk 4 samt några elever i övriga årskurser. Det kan säkert kännas nervöst både för barn och föräldrar inför skolstart, det har vi full förståelse för, men ni kan vara helt säkra på att vi arbetar hårt för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska kunna erbjuda en utbildning i världsklass till våra elever.

Studieresultat

När vi summerar det förra läsåret kan vi nöjt konstatera att det var riktigt fina studieresultat. Våra elever som gick ut årskurs nio i juni fick ett genomsnittligt meritvärde på hela 251 meritpoäng och 93% var behöriga till gymnasiet. Detta är mycket glädjande då vi värdesätter gedigna ämneskunskaper och betygen visar att vårt arbete för att utveckla en stark studiekultur i kombination med våra skickliga lärare ger goda resultat. Vi ser även fina studieresultat för övriga årskurser så det ska bli spännande att följa detta under året.

Målsättning och prioriterade områden

Vi kommer att lägga  mycket kraft på vårt systematiska kvalitetsarbete under kommande läsår, i slutet av varje läsår kommer vi att utvärdera vårt arbete. Vi har satt upp mål som vi fokuserar extra på och i år kommer vi ha tre områden som vi kommer att arbeta med. 

Effective staff collaboration

Effective learning - every student learns in every lesson

Consistent student behaviour according to expectations

 

Vi vill ytterligare förbättra samarbetet mellan skolan olika funktioner såsom mentorer, arbetslag, ämneslag och SCT (elevhälsa). Vi kommer arbeta med att stärka lärandet hos våra elever och vi kommer att arbeta med trygghet och studiero.

Föräldramöten

Under mitten av september kommer våra mentorer att bjuda in till digitala föräldramöten. Year 4 till 6 kommer att ha möte den 13/9. Year 7 till 9 kommer att möte den 15/9. Inbjudan och tider får ni av mentor. Senare under terminen kommer vi även att erbjuda digitala utvecklingssamtal. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via Schoolsoft och att ni tar del av den information som finns där. Jag vet att ett nära samarbete mellan våra skickliga lärare och föräldrar är en bra kombination för att eleverna ska lyckas med sina mål och nå så långt som möjligt. 


 

Riktlinjer och förhållningssätt för minskad smittspridning

Vi får fortsatt förhålla oss till att pandemin pågår och jag kommer att hålla er uppdaterade om läget på skolan. IESL följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer. Myndigheterna har gjort bedömningen att undervisningen ska vara på plats i skolan för samtliga elever, distansundervisning ska inte användas som en förebyggande åtgärd. Vi kommer göra allt vi kan för att smittspridningen ska hållas nere. Vi uppmanar till handtvätt, använda handsprit och vi försöker hålla avstånd, dessutom har vi utökade städrutiner. Vi ber er vårdnadshavare att sjukanmäla ert barn vid minsta symptom såsom feber, snuva eller halsont. Tills vidare får eleverna inte heller lämna skolan och gå upp på stan eller liknande på sina raster. Idrotten kommer att under en period framöver att bedrivas utomhus. Sjukanmälan måste göras dagligen och läser eleven modersmål ber vi er även kontakta berörd modersmålslärare.

Information/läsårstider/kalendarium

I dessa rektorsbrev som kommer ut regelbundet får du information från mig som rektor om vad som händer på skolan rent allmänt. Arbetslagen skickar information om vad som händer för årskursen specifikt.

Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida samt Schoolsoft. Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat. På Schoolsoft finns några dokument som vi vill att ni läser och signerar innan slutet av Augusti.

Om du har frågor och funderingar är du självklart välkommen att kontakta någon av oss medarbetare på skolan, i första hand vänder du dig till ditt barns mentor. Vi gör allt för att ni ska få så snabba svar som möjligt när ni kontaktar oss. Vi strävar efter att ni ska få svar inom 24 timmar på vardagar och om ni mailar till oss på kvällar eller helger så svarar vi under nästkommande vardag.

Måndagen den 30/8 är sista lektionen inställd på grund av att vi har fortbildning för vår personal under eftermiddagen.

 

Med hopp om gott samarbete under läsåret!

Mr Henrik Svärd. Rektor/Principal

 

 Principal's Letter August

 

Greetings!

A warm welcome to a new, exciting school year at Internationella Engelska Skolan i Linköping. We would also like to give an extra welcome to our new students and parents. This term we have greeted 150 students in year 4 and a couple of students in other year groups as well. I am sure it can make both new students and parents nervous about starting a new school, but I want to assure you that we are working hard to make everyone feel safe and for us to offer world class education to our students. 

Academic Results

When we summarise last school year we can happily see good academic results. Our students who graduated in year 9 in June had an average meritvärde of 251 points and 93 % were qualified for gymnasium. This is good news as we value solid subject knowledge and the grades show that our work to develop a good culture around studying in combination with our skilled staff leads to good results. We also see good results when it comes to the other year groups and it will be great to see their development during the school year.

Goals and Prioritised Areas

We will put a lot of effort into our systematic quality work during this school year, and at the end of each school year we will evaluate our work. We have decided upon targets that we focus on and we will have 3 areas this year:

Effective staff collaboration

Effective learning - every student learns in every lesson

Consistent student behaviour according to expectations

 

We also want to improve the cooperation between school and different functions within the school as mentors, subject departments, year group departments and SCT (student care team). We will work with improving the learning happening for our students and the safety and calm learning environment in the school.

Parent Meetings

During the middle of September out mentors will invite you to digital parent meetings. Year 4, 5 and 6 will have the meeting on the 13th of September. Year 7,8 and 9 will have the meeting on the 15th of September. The invitation and times will be sent by the mentors. Later during the term we will also offer digital developmental talks. We would like to urge you to continuously 

 

follow your child's learning development via schoolsoft and that you take part of the information shared there. I know that cooperation between our skilled teachers and parents is a great combination for the students to succeed with their goals and to reach their full potential.

Guidelines and routine for reduced infection

We have to continuously adapt to the ongoing pandemic and I will keep you updated about the situation at the school. IESL follows the guidelines from Folkhälsomyndigheten and Skolverket. The authorities have made the assessment that students should be in school and that distance education should not be used as a preventative measure. We will do everything we can to keep the infection rate down. We encourage hand washing, using hand sanitizer and try to keep social distance as well as having increasing cleaning routines at the school. We ask guardians to report your child sick if they have the slightest symptom of fever, runny nose or sore throat. Until further notice the students are not allowed to leave school during their breaks and PE will for some time be done outside as far as possible. Reporting your child sick has to be done daily and if your child has mother tongue lessons you need to also contact the affected mother tongue teacher.

Information/School Year Dates/ Calendar

In these letters that will be posted regularly you will get information from me as a principal about what happens at school in general. The yearteams and mentors will send out information about what happens for the year group specifically.

Our calendar with the School Year dates you can find on our webpage and on Schoolsoft. I encourage you to log into schoolsoft regularly as we update the calendar continuously. There you can also find an application for leave, contact details to the student care team and much more. On schoolsoft there are also some documents we want you to read and sign before the end of August.

If you have any questions or queries you are very welcome to contact us at school, first hand your child's mentor. We do everything we can to be as quick as possible to reply when you make contact with us. We strive to reply to you within 24 hours during work days and if you make contact during evenings or weekends during the next work day. 

Monday the 30th of August the last lesson is cancelled because of professional development for our staff during the afternoon.

With hope of good cooperation with you during the school year!

Mr Henrik Svärd. Rektor/Principal

 

 

 

 

 

IES Linköping's Work With Values

IES Linköping's Work With Values

Dear Students, Guardians and Staff,

As we embark upon a new term and look to enrich the students’ experience of school at Internationella Engelska Skolan Linköping yet further, particular attention will (continue to) be paid to an education in values (as adumbrated in, for example, Lgr 11, ch. 1 & 2). 

The view taken by the school is that a values-based education is the most effective way not only of developing the (cognitive) critical thinking faculties of our students but also of developing the requisite (non-cognitive) ‘character’ to prepare them for responsible participation in a democratic society.

Inculcating this kind of thinking and character into the students is not necessarily limited to the morgonsamling or the time spent with mentors during klassråd, for example, but permeates every single aspect of the school. Each and every lesson is a study not only of the subject in question, but also includes the active promotion of values that form the bedrock of any well-functioning society. Values such as consideration for and solidarity with others, resilience in the face of adversity, a curiosity for learning, and the courage to stand up for what is right are but a few of the values that form the fabric of every lesson (and beyond) in that the staff themselves embody such values as well as actively incorporate them into any dialogue regarding, for example, behavioural norms. Framed and laminated manifestoes containing a summary of the school’s values (and - very importantly - the connection between the school’s rules and the values upon which the former is predicated) are in the throes of going up all over the school and serve as an ever-present and visual reminder of the importance of thinking in such a way and being of such character that serves the best interests of the whole learning community at Internationella Engelska Skolan Linköping.

It is this focus on values that constitutes the essence of the school and the means through which its three pillars (viz. bilingualism, ‘tough love’, and high academic expectations for all) are secured. Expressed metaphorically, it is not merely (yet) another component of an increasingly full, educational plate. Values education is the plate itself.

Mr M. Garrett

Assistant Principal

 

Från rektorn

Year 4 Classes for 2021/2022

Dear Parents, Prospective Parents and Guardians

If you are interested in enrolling your child at IESL please contact Mr Gert Nylund, our Admissions Administrator as soon as possible at gert.nylund.linkoping@engelska.se  or call +46 13 560 30 15. 

Please have a look at our Digital Tour on the home page for some videos that can give you a brief tour of the school. 

Many thanks.

Sidor