Principal's Letter August, English & Swedish version. Henrik Svärd.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn
Principal's Letter August, English & Swedish version. Henrik Svärd.

IES Linköping 20210824

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt, spännande läsår på Internationella Engelska Skolan i Linköping. Med ett extra välkomnande hälsas nya elever och föräldrar. Vi har den här terminen tagit emot 150 elever i åk 4 samt några elever i övriga årskurser. Det kan säkert kännas nervöst både för barn och föräldrar inför skolstart, det har vi full förståelse för, men ni kan vara helt säkra på att vi arbetar hårt för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska kunna erbjuda en utbildning i världsklass till våra elever.

Studieresultat

När vi summerar det förra läsåret kan vi nöjt konstatera att det var riktigt fina studieresultat. Våra elever som gick ut årskurs nio i juni fick ett genomsnittligt meritvärde på hela 251 meritpoäng och 93% var behöriga till gymnasiet. Detta är mycket glädjande då vi värdesätter gedigna ämneskunskaper och betygen visar att vårt arbete för att utveckla en stark studiekultur i kombination med våra skickliga lärare ger goda resultat. Vi ser även fina studieresultat för övriga årskurser så det ska bli spännande att följa detta under året.

Målsättning och prioriterade områden

Vi kommer att lägga  mycket kraft på vårt systematiska kvalitetsarbete under kommande läsår, i slutet av varje läsår kommer vi att utvärdera vårt arbete. Vi har satt upp mål som vi fokuserar extra på och i år kommer vi ha tre områden som vi kommer att arbeta med. 

Effective staff collaboration

Effective learning - every student learns in every lesson

Consistent student behaviour according to expectations

 

Vi vill ytterligare förbättra samarbetet mellan skolan olika funktioner såsom mentorer, arbetslag, ämneslag och SCT (elevhälsa). Vi kommer arbeta med att stärka lärandet hos våra elever och vi kommer att arbeta med trygghet och studiero.

Föräldramöten

Under mitten av september kommer våra mentorer att bjuda in till digitala föräldramöten. Year 4 till 6 kommer att ha möte den 13/9. Year 7 till 9 kommer att möte den 15/9. Inbjudan och tider får ni av mentor. Senare under terminen kommer vi även att erbjuda digitala utvecklingssamtal. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via Schoolsoft och att ni tar del av den information som finns där. Jag vet att ett nära samarbete mellan våra skickliga lärare och föräldrar är en bra kombination för att eleverna ska lyckas med sina mål och nå så långt som möjligt. 


 

Riktlinjer och förhållningssätt för minskad smittspridning

Vi får fortsatt förhålla oss till att pandemin pågår och jag kommer att hålla er uppdaterade om läget på skolan. IESL följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer. Myndigheterna har gjort bedömningen att undervisningen ska vara på plats i skolan för samtliga elever, distansundervisning ska inte användas som en förebyggande åtgärd. Vi kommer göra allt vi kan för att smittspridningen ska hållas nere. Vi uppmanar till handtvätt, använda handsprit och vi försöker hålla avstånd, dessutom har vi utökade städrutiner. Vi ber er vårdnadshavare att sjukanmäla ert barn vid minsta symptom såsom feber, snuva eller halsont. Tills vidare får eleverna inte heller lämna skolan och gå upp på stan eller liknande på sina raster. Idrotten kommer att under en period framöver att bedrivas utomhus. Sjukanmälan måste göras dagligen och läser eleven modersmål ber vi er även kontakta berörd modersmålslärare.

Information/läsårstider/kalendarium

I dessa rektorsbrev som kommer ut regelbundet får du information från mig som rektor om vad som händer på skolan rent allmänt. Arbetslagen skickar information om vad som händer för årskursen specifikt.

Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida samt Schoolsoft. Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat. På Schoolsoft finns några dokument som vi vill att ni läser och signerar innan slutet av Augusti.

Om du har frågor och funderingar är du självklart välkommen att kontakta någon av oss medarbetare på skolan, i första hand vänder du dig till ditt barns mentor. Vi gör allt för att ni ska få så snabba svar som möjligt när ni kontaktar oss. Vi strävar efter att ni ska få svar inom 24 timmar på vardagar och om ni mailar till oss på kvällar eller helger så svarar vi under nästkommande vardag.

Måndagen den 30/8 är sista lektionen inställd på grund av att vi har fortbildning för vår personal under eftermiddagen.

 

Med hopp om gott samarbete under läsåret!

Mr Henrik Svärd. Rektor/Principal

 

 Principal's Letter August

 

Greetings!

A warm welcome to a new, exciting school year at Internationella Engelska Skolan i Linköping. We would also like to give an extra welcome to our new students and parents. This term we have greeted 150 students in year 4 and a couple of students in other year groups as well. I am sure it can make both new students and parents nervous about starting a new school, but I want to assure you that we are working hard to make everyone feel safe and for us to offer world class education to our students. 

Academic Results

When we summarise last school year we can happily see good academic results. Our students who graduated in year 9 in June had an average meritvärde of 251 points and 93 % were qualified for gymnasium. This is good news as we value solid subject knowledge and the grades show that our work to develop a good culture around studying in combination with our skilled staff leads to good results. We also see good results when it comes to the other year groups and it will be great to see their development during the school year.

Goals and Prioritised Areas

We will put a lot of effort into our systematic quality work during this school year, and at the end of each school year we will evaluate our work. We have decided upon targets that we focus on and we will have 3 areas this year:

Effective staff collaboration

Effective learning - every student learns in every lesson

Consistent student behaviour according to expectations

 

We also want to improve the cooperation between school and different functions within the school as mentors, subject departments, year group departments and SCT (student care team). We will work with improving the learning happening for our students and the safety and calm learning environment in the school.

Parent Meetings

During the middle of September out mentors will invite you to digital parent meetings. Year 4, 5 and 6 will have the meeting on the 13th of September. Year 7,8 and 9 will have the meeting on the 15th of September. The invitation and times will be sent by the mentors. Later during the term we will also offer digital developmental talks. We would like to urge you to continuously 

 

follow your child's learning development via schoolsoft and that you take part of the information shared there. I know that cooperation between our skilled teachers and parents is a great combination for the students to succeed with their goals and to reach their full potential.

Guidelines and routine for reduced infection

We have to continuously adapt to the ongoing pandemic and I will keep you updated about the situation at the school. IESL follows the guidelines from Folkhälsomyndigheten and Skolverket. The authorities have made the assessment that students should be in school and that distance education should not be used as a preventative measure. We will do everything we can to keep the infection rate down. We encourage hand washing, using hand sanitizer and try to keep social distance as well as having increasing cleaning routines at the school. We ask guardians to report your child sick if they have the slightest symptom of fever, runny nose or sore throat. Until further notice the students are not allowed to leave school during their breaks and PE will for some time be done outside as far as possible. Reporting your child sick has to be done daily and if your child has mother tongue lessons you need to also contact the affected mother tongue teacher.

Information/School Year Dates/ Calendar

In these letters that will be posted regularly you will get information from me as a principal about what happens at school in general. The yearteams and mentors will send out information about what happens for the year group specifically.

Our calendar with the School Year dates you can find on our webpage and on Schoolsoft. I encourage you to log into schoolsoft regularly as we update the calendar continuously. There you can also find an application for leave, contact details to the student care team and much more. On schoolsoft there are also some documents we want you to read and sign before the end of August.

If you have any questions or queries you are very welcome to contact us at school, first hand your child's mentor. We do everything we can to be as quick as possible to reply when you make contact with us. We strive to reply to you within 24 hours during work days and if you make contact during evenings or weekends during the next work day. 

Monday the 30th of August the last lesson is cancelled because of professional development for our staff during the afternoon.

With hope of good cooperation with you during the school year!

Mr Henrik Svärd. Rektor/Principal