Tagged with "From the Principal"...

Från rektorn

Principal's Letter August, English & Swedish version. Henrik Svärd.

Principal's Letter August, English & Swedish version. Henrik Svärd.

IES Linköping 20210824

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt, spännande läsår på Internationella Engelska Skolan i Linköping. Med ett extra välkomnande hälsas nya elever och föräldrar. Vi har den här terminen tagit emot 150 elever i åk 4 samt några elever i övriga årskurser. Det kan säkert kännas nervöst både för barn och föräldrar inför skolstart, det har vi full förståelse för, men ni kan vara helt säkra på att vi arbetar hårt för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska kunna erbjuda en utbildning i världsklass till våra elever.

Studieresultat

När vi summerar det förra läsåret kan vi nöjt konstatera att det var riktigt fina studieresultat. Våra elever som gick ut årskurs nio i juni fick ett genomsnittligt meritvärde på hela 251 meritpoäng och 93% var behöriga till gymnasiet. Detta är mycket glädjande då vi värdesätter gedigna ämneskunskaper och betygen visar att vårt arbete för att utveckla en stark studiekultur i kombination med våra skickliga lärare ger goda resultat. Vi ser även fina studieresultat för övriga årskurser så det ska bli spännande att följa detta under året.

Målsättning och prioriterade områden

Vi kommer att lägga  mycket kraft på vårt systematiska kvalitetsarbete under kommande läsår, i slutet av varje läsår kommer vi att utvärdera vårt arbete. Vi har satt upp mål som vi fokuserar extra på och i år kommer vi ha tre områden som vi kommer att arbeta med. 

Effective staff collaboration

Effective learning - every student learns in every lesson

Consistent student behaviour according to expectations

 

Vi vill ytterligare förbättra samarbetet mellan skolan olika funktioner såsom mentorer, arbetslag, ämneslag och SCT (elevhälsa). Vi kommer arbeta med att stärka lärandet hos våra elever och vi kommer att arbeta med trygghet och studiero.

Föräldramöten

Under mitten av september kommer våra mentorer att bjuda in till digitala föräldramöten. Year 4 till 6 kommer att ha möte den 13/9. Year 7 till 9 kommer att möte den 15/9. Inbjudan och tider får ni av mentor. Senare under terminen kommer vi även att erbjuda digitala utvecklingssamtal. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via Schoolsoft och att ni tar del av den information som finns där. Jag vet att ett nära samarbete mellan våra skickliga lärare och föräldrar är en bra kombination för att eleverna ska lyckas med sina mål och nå så långt som möjligt. 


 

Riktlinjer och förhållningssätt för minskad smittspridning

Vi får fortsatt förhålla oss till att pandemin pågår och jag kommer att hålla er uppdaterade om läget på skolan. IESL följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer. Myndigheterna har gjort bedömningen att undervisningen ska vara på plats i skolan för samtliga elever, distansundervisning ska inte användas som en förebyggande åtgärd. Vi kommer göra allt vi kan för att smittspridningen ska hållas nere. Vi uppmanar till handtvätt, använda handsprit och vi försöker hålla avstånd, dessutom har vi utökade städrutiner. Vi ber er vårdnadshavare att sjukanmäla ert barn vid minsta symptom såsom feber, snuva eller halsont. Tills vidare får eleverna inte heller lämna skolan och gå upp på stan eller liknande på sina raster. Idrotten kommer att under en period framöver att bedrivas utomhus. Sjukanmälan måste göras dagligen och läser eleven modersmål ber vi er även kontakta berörd modersmålslärare.

Information/läsårstider/kalendarium

I dessa rektorsbrev som kommer ut regelbundet får du information från mig som rektor om vad som händer på skolan rent allmänt. Arbetslagen skickar information om vad som händer för årskursen specifikt.

Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida samt Schoolsoft. Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat. På Schoolsoft finns några dokument som vi vill att ni läser och signerar innan slutet av Augusti.

Om du har frågor och funderingar är du självklart välkommen att kontakta någon av oss medarbetare på skolan, i första hand vänder du dig till ditt barns mentor. Vi gör allt för att ni ska få så snabba svar som möjligt när ni kontaktar oss. Vi strävar efter att ni ska få svar inom 24 timmar på vardagar och om ni mailar till oss på kvällar eller helger så svarar vi under nästkommande vardag.

Måndagen den 30/8 är sista lektionen inställd på grund av att vi har fortbildning för vår personal under eftermiddagen.

 

Med hopp om gott samarbete under läsåret!

Mr Henrik Svärd. Rektor/Principal

 

 Principal's Letter August

 

Greetings!

A warm welcome to a new, exciting school year at Internationella Engelska Skolan i Linköping. We would also like to give an extra welcome to our new students and parents. This term we have greeted 150 students in year 4 and a couple of students in other year groups as well. I am sure it can make both new students and parents nervous about starting a new school, but I want to assure you that we are working hard to make everyone feel safe and for us to offer world class education to our students. 

Academic Results

When we summarise last school year we can happily see good academic results. Our students who graduated in year 9 in June had an average meritvärde of 251 points and 93 % were qualified for gymnasium. This is good news as we value solid subject knowledge and the grades show that our work to develop a good culture around studying in combination with our skilled staff leads to good results. We also see good results when it comes to the other year groups and it will be great to see their development during the school year.

Goals and Prioritised Areas

We will put a lot of effort into our systematic quality work during this school year, and at the end of each school year we will evaluate our work. We have decided upon targets that we focus on and we will have 3 areas this year:

Effective staff collaboration

Effective learning - every student learns in every lesson

Consistent student behaviour according to expectations

 

We also want to improve the cooperation between school and different functions within the school as mentors, subject departments, year group departments and SCT (student care team). We will work with improving the learning happening for our students and the safety and calm learning environment in the school.

Parent Meetings

During the middle of September out mentors will invite you to digital parent meetings. Year 4, 5 and 6 will have the meeting on the 13th of September. Year 7,8 and 9 will have the meeting on the 15th of September. The invitation and times will be sent by the mentors. Later during the term we will also offer digital developmental talks. We would like to urge you to continuously 

 

follow your child's learning development via schoolsoft and that you take part of the information shared there. I know that cooperation between our skilled teachers and parents is a great combination for the students to succeed with their goals and to reach their full potential.

Guidelines and routine for reduced infection

We have to continuously adapt to the ongoing pandemic and I will keep you updated about the situation at the school. IESL follows the guidelines from Folkhälsomyndigheten and Skolverket. The authorities have made the assessment that students should be in school and that distance education should not be used as a preventative measure. We will do everything we can to keep the infection rate down. We encourage hand washing, using hand sanitizer and try to keep social distance as well as having increasing cleaning routines at the school. We ask guardians to report your child sick if they have the slightest symptom of fever, runny nose or sore throat. Until further notice the students are not allowed to leave school during their breaks and PE will for some time be done outside as far as possible. Reporting your child sick has to be done daily and if your child has mother tongue lessons you need to also contact the affected mother tongue teacher.

Information/School Year Dates/ Calendar

In these letters that will be posted regularly you will get information from me as a principal about what happens at school in general. The yearteams and mentors will send out information about what happens for the year group specifically.

Our calendar with the School Year dates you can find on our webpage and on Schoolsoft. I encourage you to log into schoolsoft regularly as we update the calendar continuously. There you can also find an application for leave, contact details to the student care team and much more. On schoolsoft there are also some documents we want you to read and sign before the end of August.

If you have any questions or queries you are very welcome to contact us at school, first hand your child's mentor. We do everything we can to be as quick as possible to reply when you make contact with us. We strive to reply to you within 24 hours during work days and if you make contact during evenings or weekends during the next work day. 

Monday the 30th of August the last lesson is cancelled because of professional development for our staff during the afternoon.

With hope of good cooperation with you during the school year!

Mr Henrik Svärd. Rektor/Principal

 

 

 

 

 

Från rektorn

Year 4 Classes for 2021/2022

Dear Parents, Prospective Parents and Guardians

If you are interested in enrolling your child at IESL please contact Mr Gert Nylund, our Admissions Administrator as soon as possible at gert.nylund.linkoping@engelska.se  or call +46 13 560 30 15. 

Please have a look at our Digital Tour on the home page for some videos that can give you a brief tour of the school. 

Many thanks.

Från rektorn

Welcome Back Letter From Mr. McCarthy

Welcome Back Letter From Mr. McCarthy

Dear Parents and Guardians

 

It is so good to have our students back at school for the start of the 2019/2020 academic school year. We have had a positive start to the new year and we look forward to a happy and successful year with our students, teachers and parents.

We would like to extend a very warm welcome to our new students and parents to our school community. We look forward to meeting you and we encourage you to be actively involved in your child’s education and the activities of the school.

A special welcome to our new teachers to IESL. We are excited to have you as part of our team and we look forward to your contributions to our school and you impacting powerfully to the teaching and learning of our students. 

As a  school we are constantly growing and improving and will be working on key areas as identified in our school survey. We are particularly focused on improving on our three key pillars; 

  1. Command of English.
  2. A safe and orderly environment where teachers can teach and students learn.
  3. High academic expectations and aspirations. 

We look forward to engaging with you in the course of the school year. If you have any questions or concerns, please contact your child’s mentor first.  Let’s give our students the best possible start to each school day with a good night’s sleep and a healthy breakfast.

Yours sincerely

Mr. M McCarthy 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Det är så härligt att ha våra elever tillbaka på skolan nu när läsåret 2019/2020 har startat. Det har varit en fin start på det nya läsåret och vi ser fram emot ett positivt och framgångsrikt år med våra elever, lärare, föräldrar och vårdnadshavare.

Vi vill passa på att hälsa våra nya elever och föräldrar extra varmt välkomna till gemenskapen på IESL. Vi ser fram emot att träffa Er och vi vill uppmuntra Er att delta aktivt i ert barns utbildning och i skolans övriga aktiviteter.

Vi vill också välkomna våra nya lärare som börjat på IESL. Vi är så glada att Ni har blivit en del av vårt team och vi ser fram emot Era insatser på skolan och hur Ni kommer att kunna ha ett betydande inflytande på undervisningen och elevernas lärande.

Vår skola växer och utvecklas och förbättras ständigt och vi kommer fokusera på huvudområden som vi identifierat i vår skolenkätundersökning. Vi kommer rikta särskilt mycket fokus på att förbättra våra tre huvudområden:

  1. 1. Att behärska engelska språket.
  2. 2. En trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.
  3. 3. Höga akademiska förväntningar och ambitioner.

Vi ser fram emot att interagera med Er under detta läsår. Om Ni har några frågor, vänligen kontakta Ert barns mentor i första hand.

Vår förhoppning är att vi tillsammans kan medverka till att ge våra elever den bästa möjliga starten på skoldagen, genom att låta eleverna, före varje skoldag, få en god natts sömn och en ordentlig frukost. Detta för att eleverna ska kunna få må så bra som möjligt och komma i rätt tid till skolan.

Vänlig hälsning

Mr. Mark McCarthy

Rektor

Från rektorn

Brev från biträdande rektor 4-6, Therese Hyltberg

Redan som liten drömde jag om att en dag vara lärare i ett klassrum - vara den person som kan inspirera eleverna att vilja ännu mera… Sedan augusti 2018 har jag tagit nästa steg - att inspirera lärare och personal på Internationella Engelska skolan i Linköping i min roll som biträdande rektor för årskurserna 4, 5 och 6.

Min lärarbana har gått från Kroppaskolan i Värmland, till låg- och mellanstadieskolan Hagby i Johannelund till Skandinaviska skolan i Bryssel och tillbaka till Linköping. Hösten 2010 började jag som, en av två, mellanstadielärare på IES Linköping. Vårt mål var att börja bygga upp mellanstadiet på skolan med allt vad det innebär (skolgård, personalteam, fritids, klassrum etc) - skolan har gjort en fantastisk resa från två årskurs 5 klasser (60 elever) 2010/2011 till 8 klasser (240 elever) 2018/2019.

Mitt mål som ny biträdande rektor på skolan är att fortsätta utveckla skolan och vårt fantastiska mellanstadium - inspirera lärarna och personalen, se till att varje elev får möjligheten att nå sin absolut yttersta kapacitet samt att elever och personal ska känna glädje att varje dag komma till skolan.

Välkomna till Internationella Engelska skolan Linköping

Therése Hyltberg - Biträdande rektor 4-6

Från rektorn

From the Principal: IESL is the school of choice in Linköping

From the Principal: IESL is the school of choice in Linköping

Warm greetings from Internationella Engelska Skolan Linköping!

I have been at IESL now for almost half a term and I would like to share with you my vision as to how we will continue to develop our school, drawing on its proud history, the experience of staff and support from Internationella Engelska Skolan, which runs 36 successful schools throughout Sweden!

The main attraction for me to join IES was the connection that I have with our three key convictions as an organization; developing the command of English, creating a safe and orderly environment conducive to teaching and learning and instilling high academic expectations. These guiding principles serve as the pillars our value-proposition to students, staff and parents.

IESL is the school of choice in Linköping.

We are privileged! The setting of our school is just magical, since the school opened more than 15 years ago we have had the joy of being in the historic Lärarhögskolan building (1926), which previously served as a Teachers’ Training College. It offers us the necessary facilities to provide our rich academic programme. Our outdoor environment is expansive and attractive, it is really special for staff and students to be part of this peaceful environment.

We have a professional team of staff who provide the best support to our teachers and students. Our teaching staff are committed to our students’ academic progress as well as their social and emotional wellbeing. At the end of our 2017/2018 academic year our Year 9 students achieved a meritvärde of 277 and behörig till gymnasiet score of 98% which our students and teachers can be proud of. Well done students and teachers! Our team of teachers are responsive to student wellness needs and really go the extra mile when working with students to maintain our calm environment and provide additional care and support.

I would like to share with you a number of opportunities that I believe will see continued growth and development at IESL.

Happy schools enable students to thrive. Our school needs to be a happy place where our students want to come to school eagerly each day because their academic programme is challenging and engaging, our school environment is welcoming, attractive and calm, and because our school is a safe place to be. Each day we have an opportunity to create a positive, lasting memory of school for our students.

Parent engagement is critical! The education of our students has to be a shared responsibility between school and home. The notion that our schools ‘educate’ our students independent of parent involvement will not lead to success. We want to foster a school culture that welcomes constructive parent engagement, where parents do take the time to regularly attend school PTA meetings and Development talks, and in turn as a school, we follow through consistently on our promise of communicating with parents regarding student progress, student well -being and other important events at school. Creating more opportunities for parent engagement by offering relevant presentations for parents is a priority. I know that we potentially have excellent support and resourceful parents who can contribute to our school community positively.

Our teachers are our most valuable resource. Teacher attendance and retention provides continuity for our students and our school. Creating an environment where our teachers can continue to grow as professionals, and collaborate to offer a rigorous academic programme will enable the best academic outcomes for our students.

There is an opportunity for IESL to become engaged with the broader community. We would like to reach out to individuals, groups and organisations and forge mutually beneficial relationships for our students and school. These could be by participating in social responsibility projects, community work creating tertiary education partnerships to name a few. We would appreciate input from parents on potential opportunities for this to happen.

Two personal interests as an educator are; to assist students to connect their learning in school with the real world. Helping our children to understand why they learn what they do, and how it is connected to how the world works is important. When our students begin to appreciate the relevance of their subjects or the life skills taught, it can serve as an additional motivator to be successful. Another interest in education is centered around a concern. Our fast-paced, changing world means that our children are exposed to many different stimuli through technology. They engage in a digital world of instant gratification and quick fixes to satisfy their interest and attention. The impact of the fixation many students with their devices is of grave concern. Distractibility and a shorter attention span have impacted on the ability to pay attention in class and maintain interest and engagement in learning. The way teachers plan lessons to maximize student participation is an interesting challenge! The IESL policy of no use of cell phones during the school day goes a way to reduce our students’ daily compulsion with technology.

We actively seek ways to continue to grow as a school and always appreciate your constructive feedback. We look forward to your participation in the activities of the school and thank you in advance for your encouraging support of your children’s academic progress.

Yours in partnership

Mr. Mark McCarthy

 

Varma hälsningar från Internationella Engelska Skolan i Linköping!

Jag har nu varit på IESL nästan en halv termin och jag skulle vilja dela med mig av min vision för hur vi ska fortsätta utveckla skolan - sprungen ur dess historia, erfarenheten hos vår personal och genom stöd från Internationella Engelska Skolan som framgångsrikt driver 36 skolor runt om i Sverige.

Det som lockade mig mest att börja på IES var den gemensamma övertygelsen om följande tre punkter: att lära sig behärska det engelska språket, skapa en lugn och trygg lärandemiljö samt ha höga akademiska förväntningar. Dessa principer är den värdegrund vi förmedlar till elever, föräldrar och personal.

IESL är en skola man väljer i Linköping.

Och vi är priviligerade! Vår skola är belägen på en magisk plats, sedan skolan öppnade för över 15 år sedan har vi haft nöjet att undervisa i den historiska Lärarhögskolans byggnad från 1926. Denna byggnad ger oss de nödvändiga förutsättningarna för våra akademiska eftersträv ningar. Vår utemiljö är expansivt och attraktivt, och det är verkligen speciellt för våra elever och vår personal att vara en del av denna fridfulla miljö.

Vi har ett professionellt personallag som ger det bästa stöd till våra lärare och elever. Våra lärare är engagerade i våra elevers akademiska utveckling såväl som deras sociala välmående. Vid slutet av läsåret 2017/2018 nådde våra årskurs 9 ett meritvärde på 277 poäng där 98% av våra elever var behöriga till gymnasiet - ett resultat våra elever och lärare kan vara stolta över. Bra jobbat! Vårt lärarlag är tillgängliga och mottagliga för våra elevers behov när det kommer till deras välmående och gör det där lilla extra hela tiden, när de arbetar med våra elever för att se till att vi har en lugn läromiljö och för att förse dem med omsorg och stöd.

Jag skulle vilja dela ett antal möjligheter med er, som jag ser som en del av den fortsatta utveckling och tillväxt som kommer att ske här på IESL.

Bra och nöjda skolor låter eleverna blomstra. Vår skola behöver vara en plats för glädje och trivsel där våra elever kommer till skolan ivrigt varje dag för att deras akademiska program är utmanande och engagerande, för att skolmiljön är välkomnande, attraktiv och lugn, och för att vår skola är en trygg plats för dem att vara på. Varje dag har vi en möjlighet att skapa ett positivt och bestående minne av vår skola för våra elever.

Föräldra-engagemanget är avgörande! Utbildningen av våra elever måste vara ett delat ansvar mellan skolan och hemmet. Tanken att vår skola utbildar våra elever oberoende av föräldrarna kommer inte att leda till framgång. Vi vill ha en skolkultur som välkomnar konstruktivt föräldraengagemang, där föräldrar regelbundet närvarar på skolans PTA möten och Utvecklingssamtal och att vi som skola i gengäld konsekvent upprätthåller vårt löfte om kommunikation med er föräldrar vad det gäller elevernas utveckling, välmående och andra viktiga händelser på skolan. Även att skapa fler möjligheter för föräldraengagemang genom relevanta föräldramöten är en prioritet. Jag vet att vi har potentialen till utmärkt stöd och tillrådliga föräldrar som kan bidra till vår skolgemenskap på ett positivt sätt.

Våra lärare är vår mest värdefulla resurs. Lärares närvaro och låga omsättning ger kontinuitet för våra elever och för skolan. Att ska en miljö där våra lärare kan fortsätta att växa i sitt yrke och där de kan samarbeta för att erbjuda ett rigoröst akademiskt program kommer att ge de bästa möjliga akademiska meriterna för våra elever.

Det finns en möjlighet för IESL att bli mer engagerad i en större gemenskap. Vi skulle vilja få kontakt med individer, grupper och organisationer och skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer för våra elever och för skolan. Detta skulle kunna vara att delta i projekt för socialt ansvarstagande, välgörenhet eller praktikplatser som några exempel. Vi skulle uppskatta tips från föräldrar på olika möjligheter för att få detta att hända.

Två personliga intressen för mig som utbildare är; att hjälpa elever att koppla sitt lärande i skolan till verkligheten utanför skolan. Att hjälpa våra elever att förstå varför de lär sig det de lär sig och hur det är kopplat till hur världen fungerar är viktigt. När våra elever börjar att förstå relevansen i ämnena de läser och livsförmågorna som de tränas i, kan det tjäna som en ytterligare motivation till att anstränga sig. Ett annat intresse i utbildning är centrerat kring en oro. Vår vardag rör sig allt snabbare och snabbare och förändras konstant och innebär att våra barn kommer i kontakt med många olika stimuli genom teknologi. De deltar i en digital värld med snabba belöningar och lösningar för att tillfredsställa deras intressen och för att fånga deras uppmärksamhet. Hur de blir påverkade av den fixering många elever har vid sina digitala medel är en stor oro. Distraktion och kortade uppmärksamhetsspann har påverkat möjligheten att koncentrera sig i klassrummet och att upprätthålla intresset och engagemanget för lärande. Sättet lärare planerar lektioner för att maximera elevers deltagande är en intressant utmaning. IESL’s policy att inte tillåta användning av mobiltelefoner under skoldagen är en del i att reducera våra elevers tvångsliknande användning av digital teknologi.

Vi strävar efter att sätt att fortsätta utvecklas och växa som skola och uppskattar alltid er konstruktiva feedback. Vi ser fram emot ert deltagande i aktiviteterna på skolan och tackar er i förskott för ert uppmuntrande stöd i era barns akademiska utveckling.

Vänligen, er i partnerskap

Mr. Mark McCarthy

Från rektorn

July Updates From The Principal

Dear Parents and Students,

Although it is the summer holiday the school is not closed and is a hive of activity. There is work being done to improve and freshen-up our building. We now have new, sparkling, white-tiled toilets throughout the school.

We are working hard to prepare for the coming school year and have some vacant places in Year 7, if you are interested in these places please email our School Administrator:

gert.nylund.linkoping@engelska.se

or

info.linkoping@engelska.se

You can also contact me, the Principal,  at mary.dahlin.linkoping@engelska.se  and 013 5603020

Yours sincerely,

Mary Dahlin, Principal IESL

Från rektorn

Moving towards the end-of-term

Dear Parents and Students,

Our thanks go to everyone who helped to make our annual Spring Fair a big success. It's always fun to see our students in different situations and it's clear that there are a number of budding entrepreneurs in our midst.

We are making improvements to our building during the summer and expect work to start a little in advance of the end of term. Any temporary inconvenience will be worth it since our students can look forward to newly-renovated toilets when they start the term in August. During the coming weeks we will continue to work hard until the final day of term and our staff have planned a wide range of cross-curricular activities.

We are are fortunate to have such wonderful school grounds where Years 4 and 5 will celebrate the last day of term and Years 6-9 will follow our long-standing tradition of ending the school year in Konsert och Kongress, the city concert hall, in Linköping.

Yours sincerely,

Mary Dahlin

 

Från rektorn

Spring is in the air.

Dear Parents and Students,

Spring is now with us and we are so fortunate to have a schoolyard full of trees and bushes where we can see the seasons change. Those arriving early can even glimpse a hare or red squirrel.

We have busy weeks ahead filled with academic events and our annual school activities.

Please make sure you have the date for the Annual Spring Fair in your diaries. This year it is on Saturday 19 May.

Yours sincerely,

Mary Dahlin

Från rektorn

End of Term 2017

Dear Parents and Students,

The Autumn Term 2017 finished on a high note. This year we had a week of student choice activities which was a perfect end to the term. Our staff worked hard to prepare a wide range of activities for our students to choose from and the school was a hive of activity both inside and out. The week culminated in our annual sports day for Years 6-9 at the sports centre adjacent to Linköping's University.  Once again we were able to make the most of the excellent facilities which they offer. While Years 6-9 were out of school on the last day Years 4 and 5 had the entire school building to themselves and could enjoy the final day of term including a special performance in the Aula.

This is an example of what IES does best, we plan and make good use of the time available to us making sure that our students are busy learning right up to the last minute. 

Seasons Greetings from IES Linköping!

Mary Dahlin, Principal

Sidor