Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Principal's Letter October, English & Swedish version. Henrik Svärd.

Principal's Letter October, English & Swedish version. Henrik Svärd.
Rektorsbrev Oktober
 
Hej!
Vilken härlig skolstart vi har fått! Det är fantastiskt att se våra nya elever börja känna sig
hemma på skolan, se dem träffa nya kamrater och inte minst möta medarbetarna som arbetar i vår verksamhet. Men det är precis lika roligt att träffa alla våra äldre elever i årskurs 5-9. Att arbeta med era barn är roligt och stimulerande och jag känner att vi fått till en bra start. Vi har en väl fungerande struktur med lärande i fokus och vi vet att det är grunden för en god verksamhet. När problem uppstår agerar vi direkt och arbetar efter vår Plan mot diskriminering och kränkande handling. Planen finner du i sin helhet på vår hemsida eller i Schoolsoft.
 
Målsättning och Development Talks
 
Vi vill att alla elever ska lyckas nå så långt som möjligt hos oss på IES Linköping. Vi har våra
mål som vi arbetar mot för att säkerställa att så sker. Målen är följande:
1. Effective staff collaboration
2. Effective learning - every student learns in every lesson
3. Consistent student behaviour according to expectations
Inom kort kommer ni att bli inbjudna till ett digitalt development talk med respektive mentor. På samtalet kommer vi att lyfta den enskilde eleven nuläge. Development talks är viktiga för att elever ska lyckas i skolan eftersom de hjälper eleven att få struktur och ni som föräldrar får information om hur ni kan stötta ert barn. Vi vet att om eleverna har struktur på sin tillvaro så gör det också att det blir lugnare på skolan och att eleverna lär sig mer. Schoolsoft är ett viktigt verktyg för lärarna, eleven och dig som förälder. Som förälder vill vi att du veckovis loggar in på Schoolsoft för att följa ditt barns utveckling i skolan. Inför utvecklingssamtalen finns det nu en enkät publicerad för vårdnadshavare och en för elever som ni ska besvara i god tid innan utvecklingssamtalet.
 
Covidinformation
 
Som ni säkert läst och hört så har Folkhälsomyndigheten tagit bort de restriktioner som gäller för skolor den 29 september. För vår dagliga verksamhet blir det inte någon större skillnad.
Däremot vill jag vara tydlig med att det fortsatt endast är friska och symtomfria elever som är
välkomna till skolan, känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna
hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.
Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test
genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och
testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och
allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man
tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd
Som ni säkert också läst och hört så kommer barn mellan 12 och 15 år ges möjlighet att
vaccinera sig mot covid-19. Se separat information.
 
After School Clubs och Fotbollsturnering
Vi kommer under den närmsta tiden att dra igång våra After School Clubs igen. Vi kommer atterbjuda basket, volleyball, vi har en skoltidning på gång. Vi anpassar våra klubbar efter
intresse och möjlighet. Just nu har vi en pågående fotbollsturnering som vårt Student Support Team arrangerar. Alla klasser i åk 4-7 är med och vi spelar två matcher per dag. Detta är mycket populärt bland en stor grupp av våra elever. Varje vecka händer även hus-event och tävlingar som eleverna kan delta i under rasterna och lektionerna.
 

Kommunikation med skolan

 
Som förälder och vårdnadshavare på IES linköping får du information om vad som händer från olika kanaler. Ungefär en gång per månad skickar jag ut rektorsbrev med generell information och saker jag vill lyfta fram. Dessa rektorsbrev kompletteras med information som arbetslagen för respektive årskurs skickar ut. Här kommer du bland annat få information om skolan och information om vad som händer i ditt barns årskurs. Om du har specifika frågor om skolan och ditt barn så vänder du dig i första hand till mentor som har det övergripande ansvaret. Om det är något som rör ett specifikt ämne går det också bra att mejla elevens ämneslärare. I receptionen möter du Ms Annika Fällström och Ms Lotta Tholander. Ni är också välkomna att kontakta oss skolledare, Ms Linda Buzzelli Sundström eller undertecknad. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida. Jag vill passa på att påminna om att eleverna har studiedag den 15/10.
 
Halloween
 
I år är det återigen dags för det traditionsenliga Halloween firandet på IES Linköping. Firandet kommer att ske efter skoltid den 11/11 för åk 4-6 och den 12/11 för åk 7-9. Det är PTA som står för planering och genomförande. PTA ser gärna att fler föräldrar ställer upp under en eller båda kvällarna. Vid intresse tar ni kontakt med PTA via Susann Brusasco, ni når Susann på brusascos@yahoo.se
Med önskan om ett gott samarbete!
Henrik Svärd. Rektor. Internationella Engelska skolan i Linköping

 

Principal's Letter October
 
Hi!
What a great start we have had to the school year! It is great to see how our new students
have started to feel at home, meet new friends and get to know the staff here in our
organisation. It is just as fun to see our older students in year 5-9. To work with your children is fun and stimulating and I feel we have had a great start. We have a well functioning structure with learning as our focus, and we know this is the foundation for a good school. When problems arise we act immediately and follow our Plan Against Discirmination and Abusive Treatment. You can take part of the plan on our website or in schoolsoft under Files and Links.
 
Goal setting and Development Talks
 
We want all students to reach their full potential here at IES Linköping. We have our goals that we work with to make sure that this takes place. The goals are the following:
1. Effective staff collaboration
2. Effective learning - every student learns in every lesson
3. Consistent student behaviour according to expectations
Soon you will be invited to a digital developmental talk with your child's mentor. During the talk we will discuss the individual student's current situation. Developmental talks are important for students to succeed in school because they help the students to get needed structure and you get information about how you can support your child. We know that if students have good structure the school will have a calmer environment and they will learn more. Schoolsoft is an important tool for teachers, students and you as a parent. As a parent we want you to log into schoolsoft every week to follow your child's development and progress in school. To prepare for the developmental talks there is now a short survey published in schoolsoft for you as a parent and for the students that you should respond to well in advance of the developmental talks.
 
Covid information
 
As I am sure you have heard, the restrictions for school have been removed by
Folkhälsomyndigheten as of the 29th of September. This will not change how we work on a
day to day basis. But I would like to be clear that it is only healthy and symptom free students who are welcome to school. If students feel “under the weather” or sick they have to be reported sick and stay home no matter if you think it is Covid-19 or a common cold. If you have symptoms Folkhälsomyndigheten still recommends that you get tested for Covid-19. If a test has been taken due to symptoms you should stay home during the time you wait for the test and the result. If the result is negative, students are welcome to return
to school when they are healthy. If the test is positive students are welcome back when healthy and at least 7 days have passed since the first symptom. The two last days should be symptom free and healthy.
As I am sure you have read or heard, children between 12 and 15 will be given the opportunity to vaccinate for Covid-19. Please see separate information.
 
After School Clubs and Football Tournament
 
We will in the coming weeks start up our After school clubs again. We will offer basketball,
volleyball and we are starting to organise a school newspaper. We adapt the clubs from shown interest and possibility to organise. Right now we also have an ongoing football tournament that our Student Support Team is running. All classes from year 4-7 are in the tournament and play two times per day. This is very popular among a big number of our students. Every week we also have house events and competitions happening during breaks and lessons.
 
Communication with school
 
As parent and guardian at IES Linköping you get information about what we do from different
channels. About once a month I will send out a Principal's letter with general information and
things I want to highlight. These letters are complemented by information sent out by the
mentor yearteams. They will inform you about events in the school and specifically about the
year group activities. If you have specific questions about the school and your child you should firstly turn to the mentor. If the query is more about a specific subject you can email the subject teacher. In the front office at the school's entrance you meet Ms Annika Fällström and Ms Lotta Tholander. You are also welcome to contact us school leaders, Mr Linda Buzzelli Sundström or myself. You can find our contact information on our website.
I would also like to remind you that our students have an in-service day on the 15th of
October..
 
Halloween
 
This year it is finally time again for the traditional Halloween Celebration at IES Linköping. The celebration will be after school the 11 th of November for year 4-6 and the 12th of November for year 7-9. It is the PTA that organises and finances this. PTA is asking for more parents to help out during one or both of the evenings. If you can help, please contact Susann Brusasco
 
With wishes for great collaboration between us,
 
Henrik Svärd. Principal. Internationella Engelska skolan i Linköping
 
 
 
 
From the Principal

Welcome Back Letter From Mr. McCarthy

Welcome Back Letter From Mr. McCarthy

Dear Parents and Guardians

 

It is so good to have our students back at school for the start of the 2019/2020 academic school year. We have had a positive start to the new year and we look forward to a happy and successful year with our students, teachers and parents.

We would like to extend a very warm welcome to our new students and parents to our school community. We look forward to meeting you and we encourage you to be actively involved in your child’s education and the activities of the school.

A special welcome to our new teachers to IESL. We are excited to have you as part of our team and we look forward to your contributions to our school and you impacting powerfully to the teaching and learning of our students. 

As a  school we are constantly growing and improving and will be working on key areas as identified in our school survey. We are particularly focused on improving on our three key pillars; 

  1. Command of English.
  2. A safe and orderly environment where teachers can teach and students learn.
  3. High academic expectations and aspirations. 

We look forward to engaging with you in the course of the school year. If you have any questions or concerns, please contact your child’s mentor first.  Let’s give our students the best possible start to each school day with a good night’s sleep and a healthy breakfast.

Yours sincerely

Mr. M McCarthy 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Det är så härligt att ha våra elever tillbaka på skolan nu när läsåret 2019/2020 har startat. Det har varit en fin start på det nya läsåret och vi ser fram emot ett positivt och framgångsrikt år med våra elever, lärare, föräldrar och vårdnadshavare.

Vi vill passa på att hälsa våra nya elever och föräldrar extra varmt välkomna till gemenskapen på IESL. Vi ser fram emot att träffa Er och vi vill uppmuntra Er att delta aktivt i ert barns utbildning och i skolans övriga aktiviteter.

Vi vill också välkomna våra nya lärare som börjat på IESL. Vi är så glada att Ni har blivit en del av vårt team och vi ser fram emot Era insatser på skolan och hur Ni kommer att kunna ha ett betydande inflytande på undervisningen och elevernas lärande.

Vår skola växer och utvecklas och förbättras ständigt och vi kommer fokusera på huvudområden som vi identifierat i vår skolenkätundersökning. Vi kommer rikta särskilt mycket fokus på att förbättra våra tre huvudområden:

  1. 1. Att behärska engelska språket.
  2. 2. En trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.
  3. 3. Höga akademiska förväntningar och ambitioner.

Vi ser fram emot att interagera med Er under detta läsår. Om Ni har några frågor, vänligen kontakta Ert barns mentor i första hand.

Vår förhoppning är att vi tillsammans kan medverka till att ge våra elever den bästa möjliga starten på skoldagen, genom att låta eleverna, före varje skoldag, få en god natts sömn och en ordentlig frukost. Detta för att eleverna ska kunna få må så bra som möjligt och komma i rätt tid till skolan.

Vänlig hälsning

Mr. Mark McCarthy

Rektor

From the Principal

Brev från biträdande rektor 4-6, Therese Hyltberg

Redan som liten drömde jag om att en dag vara lärare i ett klassrum - vara den person som kan inspirera eleverna att vilja ännu mera… Sedan augusti 2018 har jag tagit nästa steg - att inspirera lärare och personal på Internationella Engelska skolan i Linköping i min roll som biträdande rektor för årskurserna 4, 5 och 6.

Min lärarbana har gått från Kroppaskolan i Värmland, till låg- och mellanstadieskolan Hagby i Johannelund till Skandinaviska skolan i Bryssel och tillbaka till Linköping. Hösten 2010 började jag som, en av två, mellanstadielärare på IES Linköping. Vårt mål var att börja bygga upp mellanstadiet på skolan med allt vad det innebär (skolgård, personalteam, fritids, klassrum etc) - skolan har gjort en fantastisk resa från två årskurs 5 klasser (60 elever) 2010/2011 till 8 klasser (240 elever) 2018/2019.

Mitt mål som ny biträdande rektor på skolan är att fortsätta utveckla skolan och vårt fantastiska mellanstadium - inspirera lärarna och personalen, se till att varje elev får möjligheten att nå sin absolut yttersta kapacitet samt att elever och personal ska känna glädje att varje dag komma till skolan.

Välkomna till Internationella Engelska skolan Linköping

Therése Hyltberg - Biträdande rektor 4-6

From the Principal

From the Principal: IESL is the school of choice in Linköping

From the Principal: IESL is the school of choice in Linköping

Warm greetings from Internationella Engelska Skolan Linköping!

I have been at IESL now for almost half a term and I would like to share with you my vision as to how we will continue to develop our school, drawing on its proud history, the experience of staff and support from Internationella Engelska Skolan, which runs 36 successful schools throughout Sweden!

The main attraction for me to join IES was the connection that I have with our three key convictions as an organization; developing the command of English, creating a safe and orderly environment conducive to teaching and learning and instilling high academic expectations. These guiding principles serve as the pillars our value-proposition to students, staff and parents.

IESL is the school of choice in Linköping.

We are privileged! The setting of our school is just magical, since the school opened more than 15 years ago we have had the joy of being in the historic Lärarhögskolan building (1926), which previously served as a Teachers’ Training College. It offers us the necessary facilities to provide our rich academic programme. Our outdoor environment is expansive and attractive, it is really special for staff and students to be part of this peaceful environment.

We have a professional team of staff who provide the best support to our teachers and students. Our teaching staff are committed to our students’ academic progress as well as their social and emotional wellbeing. At the end of our 2017/2018 academic year our Year 9 students achieved a meritvärde of 277 and behörig till gymnasiet score of 98% which our students and teachers can be proud of. Well done students and teachers! Our team of teachers are responsive to student wellness needs and really go the extra mile when working with students to maintain our calm environment and provide additional care and support.

I would like to share with you a number of opportunities that I believe will see continued growth and development at IESL.

Happy schools enable students to thrive. Our school needs to be a happy place where our students want to come to school eagerly each day because their academic programme is challenging and engaging, our school environment is welcoming, attractive and calm, and because our school is a safe place to be. Each day we have an opportunity to create a positive, lasting memory of school for our students.

Parent engagement is critical! The education of our students has to be a shared responsibility between school and home. The notion that our schools ‘educate’ our students independent of parent involvement will not lead to success. We want to foster a school culture that welcomes constructive parent engagement, where parents do take the time to regularly attend school PTA meetings and Development talks, and in turn as a school, we follow through consistently on our promise of communicating with parents regarding student progress, student well -being and other important events at school. Creating more opportunities for parent engagement by offering relevant presentations for parents is a priority. I know that we potentially have excellent support and resourceful parents who can contribute to our school community positively.

Our teachers are our most valuable resource. Teacher attendance and retention provides continuity for our students and our school. Creating an environment where our teachers can continue to grow as professionals, and collaborate to offer a rigorous academic programme will enable the best academic outcomes for our students.

There is an opportunity for IESL to become engaged with the broader community. We would like to reach out to individuals, groups and organisations and forge mutually beneficial relationships for our students and school. These could be by participating in social responsibility projects, community work creating tertiary education partnerships to name a few. We would appreciate input from parents on potential opportunities for this to happen.

Two personal interests as an educator are; to assist students to connect their learning in school with the real world. Helping our children to understand why they learn what they do, and how it is connected to how the world works is important. When our students begin to appreciate the relevance of their subjects or the life skills taught, it can serve as an additional motivator to be successful. Another interest in education is centered around a concern. Our fast-paced, changing world means that our children are exposed to many different stimuli through technology. They engage in a digital world of instant gratification and quick fixes to satisfy their interest and attention. The impact of the fixation many students with their devices is of grave concern. Distractibility and a shorter attention span have impacted on the ability to pay attention in class and maintain interest and engagement in learning. The way teachers plan lessons to maximize student participation is an interesting challenge! The IESL policy of no use of cell phones during the school day goes a way to reduce our students’ daily compulsion with technology.

We actively seek ways to continue to grow as a school and always appreciate your constructive feedback. We look forward to your participation in the activities of the school and thank you in advance for your encouraging support of your children’s academic progress.

Yours in partnership

Mr. Mark McCarthy

 

Varma hälsningar från Internationella Engelska Skolan i Linköping!

Jag har nu varit på IESL nästan en halv termin och jag skulle vilja dela med mig av min vision för hur vi ska fortsätta utveckla skolan - sprungen ur dess historia, erfarenheten hos vår personal och genom stöd från Internationella Engelska Skolan som framgångsrikt driver 36 skolor runt om i Sverige.

Det som lockade mig mest att börja på IES var den gemensamma övertygelsen om följande tre punkter: att lära sig behärska det engelska språket, skapa en lugn och trygg lärandemiljö samt ha höga akademiska förväntningar. Dessa principer är den värdegrund vi förmedlar till elever, föräldrar och personal.

IESL är en skola man väljer i Linköping.

Och vi är priviligerade! Vår skola är belägen på en magisk plats, sedan skolan öppnade för över 15 år sedan har vi haft nöjet att undervisa i den historiska Lärarhögskolans byggnad från 1926. Denna byggnad ger oss de nödvändiga förutsättningarna för våra akademiska eftersträv ningar. Vår utemiljö är expansivt och attraktivt, och det är verkligen speciellt för våra elever och vår personal att vara en del av denna fridfulla miljö.

Vi har ett professionellt personallag som ger det bästa stöd till våra lärare och elever. Våra lärare är engagerade i våra elevers akademiska utveckling såväl som deras sociala välmående. Vid slutet av läsåret 2017/2018 nådde våra årskurs 9 ett meritvärde på 277 poäng där 98% av våra elever var behöriga till gymnasiet - ett resultat våra elever och lärare kan vara stolta över. Bra jobbat! Vårt lärarlag är tillgängliga och mottagliga för våra elevers behov när det kommer till deras välmående och gör det där lilla extra hela tiden, när de arbetar med våra elever för att se till att vi har en lugn läromiljö och för att förse dem med omsorg och stöd.

Jag skulle vilja dela ett antal möjligheter med er, som jag ser som en del av den fortsatta utveckling och tillväxt som kommer att ske här på IESL.

Bra och nöjda skolor låter eleverna blomstra. Vår skola behöver vara en plats för glädje och trivsel där våra elever kommer till skolan ivrigt varje dag för att deras akademiska program är utmanande och engagerande, för att skolmiljön är välkomnande, attraktiv och lugn, och för att vår skola är en trygg plats för dem att vara på. Varje dag har vi en möjlighet att skapa ett positivt och bestående minne av vår skola för våra elever.

Föräldra-engagemanget är avgörande! Utbildningen av våra elever måste vara ett delat ansvar mellan skolan och hemmet. Tanken att vår skola utbildar våra elever oberoende av föräldrarna kommer inte att leda till framgång. Vi vill ha en skolkultur som välkomnar konstruktivt föräldraengagemang, där föräldrar regelbundet närvarar på skolans PTA möten och Utvecklingssamtal och att vi som skola i gengäld konsekvent upprätthåller vårt löfte om kommunikation med er föräldrar vad det gäller elevernas utveckling, välmående och andra viktiga händelser på skolan. Även att skapa fler möjligheter för föräldraengagemang genom relevanta föräldramöten är en prioritet. Jag vet att vi har potentialen till utmärkt stöd och tillrådliga föräldrar som kan bidra till vår skolgemenskap på ett positivt sätt.

Våra lärare är vår mest värdefulla resurs. Lärares närvaro och låga omsättning ger kontinuitet för våra elever och för skolan. Att ska en miljö där våra lärare kan fortsätta att växa i sitt yrke och där de kan samarbeta för att erbjuda ett rigoröst akademiskt program kommer att ge de bästa möjliga akademiska meriterna för våra elever.

Det finns en möjlighet för IESL att bli mer engagerad i en större gemenskap. Vi skulle vilja få kontakt med individer, grupper och organisationer och skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer för våra elever och för skolan. Detta skulle kunna vara att delta i projekt för socialt ansvarstagande, välgörenhet eller praktikplatser som några exempel. Vi skulle uppskatta tips från föräldrar på olika möjligheter för att få detta att hända.

Två personliga intressen för mig som utbildare är; att hjälpa elever att koppla sitt lärande i skolan till verkligheten utanför skolan. Att hjälpa våra elever att förstå varför de lär sig det de lär sig och hur det är kopplat till hur världen fungerar är viktigt. När våra elever börjar att förstå relevansen i ämnena de läser och livsförmågorna som de tränas i, kan det tjäna som en ytterligare motivation till att anstränga sig. Ett annat intresse i utbildning är centrerat kring en oro. Vår vardag rör sig allt snabbare och snabbare och förändras konstant och innebär att våra barn kommer i kontakt med många olika stimuli genom teknologi. De deltar i en digital värld med snabba belöningar och lösningar för att tillfredsställa deras intressen och för att fånga deras uppmärksamhet. Hur de blir påverkade av den fixering många elever har vid sina digitala medel är en stor oro. Distraktion och kortade uppmärksamhetsspann har påverkat möjligheten att koncentrera sig i klassrummet och att upprätthålla intresset och engagemanget för lärande. Sättet lärare planerar lektioner för att maximera elevers deltagande är en intressant utmaning. IESL’s policy att inte tillåta användning av mobiltelefoner under skoldagen är en del i att reducera våra elevers tvångsliknande användning av digital teknologi.

Vi strävar efter att sätt att fortsätta utvecklas och växa som skola och uppskattar alltid er konstruktiva feedback. Vi ser fram emot ert deltagande i aktiviteterna på skolan och tackar er i förskott för ert uppmuntrande stöd i era barns akademiska utveckling.

Vänligen, er i partnerskap

Mr. Mark McCarthy

From the Principal

July Updates From The Principal

Dear Parents and Students,

Although it is the summer holiday the school is not closed and is a hive of activity. There is work being done to improve and freshen-up our building. We now have new, sparkling, white-tiled toilets throughout the school.

We are working hard to prepare for the coming school year and have some vacant places in Year 7, if you are interested in these places please email our School Administrator:

gert.nylund.linkoping@engelska.se

or

info.linkoping@engelska.se

You can also contact me, the Principal,  at mary.dahlin.linkoping@engelska.se  and 013 5603020

Yours sincerely,

Mary Dahlin, Principal IESL

From the Principal

Moving towards the end-of-term

Dear Parents and Students,

Our thanks go to everyone who helped to make our annual Spring Fair a big success. It's always fun to see our students in different situations and it's clear that there are a number of budding entrepreneurs in our midst.

We are making improvements to our building during the summer and expect work to start a little in advance of the end of term. Any temporary inconvenience will be worth it since our students can look forward to newly-renovated toilets when they start the term in August. During the coming weeks we will continue to work hard until the final day of term and our staff have planned a wide range of cross-curricular activities.

We are are fortunate to have such wonderful school grounds where Years 4 and 5 will celebrate the last day of term and Years 6-9 will follow our long-standing tradition of ending the school year in Konsert och Kongress, the city concert hall, in Linköping.

Yours sincerely,

Mary Dahlin

 

From the Principal

Spring is in the air.

Dear Parents and Students,

Spring is now with us and we are so fortunate to have a schoolyard full of trees and bushes where we can see the seasons change. Those arriving early can even glimpse a hare or red squirrel.

We have busy weeks ahead filled with academic events and our annual school activities.

Please make sure you have the date for the Annual Spring Fair in your diaries. This year it is on Saturday 19 May.

Yours sincerely,

Mary Dahlin

From the Principal

End of Term 2017

Dear Parents and Students,

The Autumn Term 2017 finished on a high note. This year we had a week of student choice activities which was a perfect end to the term. Our staff worked hard to prepare a wide range of activities for our students to choose from and the school was a hive of activity both inside and out. The week culminated in our annual sports day for Years 6-9 at the sports centre adjacent to Linköping's University.  Once again we were able to make the most of the excellent facilities which they offer. While Years 6-9 were out of school on the last day Years 4 and 5 had the entire school building to themselves and could enjoy the final day of term including a special performance in the Aula.

This is an example of what IES does best, we plan and make good use of the time available to us making sure that our students are busy learning right up to the last minute. 

Seasons Greetings from IES Linköping!

Mary Dahlin, Principal

Pages